چارت سازمانی

چارت مصوب سازمانی هلدینگ به صورت زير نمايش داده شده است: