صورت های مالی شرکت


صورتهای مالی سال 94

دوره مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1394

  


صورتهای مالی سال 93

 

دوره مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1393

 

  

 

صورتهای مالی سال 92

دوره مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1392

  


صورتهای مالی سال 91

دوره مالی منتهی به تاریخ 30 اسفند ماه 1391