مجموعه فرهنگي ورزشي شهيد چمران
با کلیک بر روی این لینک  chamrancomplex    اطلاعات بیشتری از مجموعه شهید چمران  کسب کنید.