شركت آموزش،مطالعات و مشاورسیاحتی گردشگران بنیادمعرفی شرکت :

شرکت مادر تخصصی سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان (وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) با عنایت به اهمیت جایگاه صنعت گردشگری وهتلداری و ضرورت پرداختن به آن بهویژه در بخش آموزش و تربیت نیروی انسانی، در سال۱۳۷۰مؤسسه آموزش، مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیادرا پایهگذاری نمود. این مؤسسه در ابتدا با هدف ارتقاء سطح مهارتها و افزایش توان تخصصی نیروی انسانی شاغل در سازمانها ومراکز گردشگری و هتلداری و پرورش نیروها و استعدادهای علاقمند به این صنعت، به برگزاری دوره های آموزشی- تخصصی آزاد اقدام نمود. در همین راستا مؤسسه در سال۱۳۷۳، دبیرستان پسرانه کار و دانش- هتلداری و سیاحتی با مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش” را تأسیس کرد.

ضرورت همگامی مهارتهای حرفهای با آموزشهای دانشگاهی، مؤسسه را برآن داشت تا در سال ۱۳۷۶،  مرکز آموزش عالی هتلداری و سیاحتی” را تأسیس نماید. این مرکز با مجوز و نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق آزمون ورودی نظام آموزشهای عالی علمیکاربردی، ادامه تحصیل در دوره کاردانی رشتههای هتلداری (پذیرایی و اقامتی) و خدمات مسافرتی را برای متقاضیان فراهم آورده است. پر از آن در راستای گسترش فعالیتهای دانشگاهی رشتههای ”آشپزی”، ”تشریفات” و ”فناوری اطلاعات” را به این مهارتها و دورهها افزوده.

در سال ۱۳۷۷، مؤسسه به منظور انتقال دانش روز صنعت گردشگری و هتلداری به کشور، با مشارکت و همکاری دانشگاه “استراتکلاید اسکاتلند” دوره مدیریت هتلداری در “مقطع کارشناسی” را برگزار نمود. براساس این همکاری، علاوه بر راهاندازی دورههای آموزشی در مقطع کارشناسی، اجرای برنامه تربیت مدرس و مربی در این مؤسسه فراهم آمد.

فعالیت های بینالمللی مؤسسه و همکاری با دانشگاههای خارجی تا به امروز ادامه دارد بهطوریکه این مؤسسه در دوره مشترک بینالمللی در ”مقطع کارشناسیارشد” در رشته مدیریت هتلداری و گردشگری با “دانشگاه لولئو (LUT) سوئد” و در دوره مشترک “کارشناسی“ مدیریت هتلداری و میهمان نوازی با دانشگاه”متروپلیتن لندن“، دانشجو میپذیرد.

در طی مدت فعالیت این موسسه، میتوان به ایجاد اولین و تنها Hotel School استاندارد آموزشی کشور در کنار هتل پارسیان اوین، ایجاد کتابخانه تخصصی با برخورداری از آخرین متون و کتابهای گردشگری و هتلداری، اجرای طرحهای پژوهشی و تحقیقات کاربردی، برگزاری سمینارهای ادواری با موضوع گردشگری و هتلداری، عضویت و همکاری فعال با سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)، آموزش پرسنل هتلها، استخدام و بکارگیری پرسنل مورد نیاز هتلها و نام برد.


با کلیک بر روی این لینک  instroct    اطلاعات بیشتری از شرکت آموزش  کسب کنید.