باشگاه ايرانيان دبيبا کلیک بر روی این لینک  icd.ae    اطلاعات بیشتری از باشگاه ایرانیان دبی  کسب کنید.