بانک ایده

پیشنهادات شما در راستای ارتقا عملکرد هلدینگ و شرکت های زیر مجموعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت

پیشنهادات در سطح هلدینگ مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهد گرفت

اطلاعات پیشنهاد دهندگان نزد هلدینگ محفوظ است

در صورت تایید اولیه پیشنهاد با شما تماس گرفته خواهد شد.

فرم ارائه پیشنهاد
مشخصات پیشنهاددهنده(گان)
ردیفنام و نام خانوادگینام شرکتعنوان پست سازمانیواحد سازمانیشماره همراهدرصد مشارکت
1
2
3