احداث سوله در بندر نوشهر

احداث سوله در بندر نوشهر

با توجه به اينكه شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در حال حاضر از شرکتهای برتر در رشته فعالیت مدیریت خدمات بندری در کشور میباشد؛ اين طرح به منظور گسترش حيطه فعاليت شركت و ورود به عملیات انبارداری تخصصی کالا در سوله های احداثی در بندر نوشهر انجام مي گردد و با توجه به نوع قرارداد که B.O.T  میباشد؛ نوع طرح را مي توان ايجادي دانست. محصول اين طرح ارائه خدمات انبارداری تخصصی کالا از طریق احداث سوله در بندر نوشهر ميباشد و بازار هدف مربوط به انبارداری کلیه کالاهای وارداتی و یا صادراتی موجود در بندر نوشهر واقع در استان مازندران میباشد که عمدتاً کالاهای وارداتی(غلات،كاغذ و مقوا و ...) است.