خرید 37 دستگاه واگن مسافربری


خرید 37 دستگاه واگن مسافربری

این پروژه با هدف توسعه سهم بخش ریلی بنیاد از کل جابجایی مسافر ریلی در کل کشور، افزایش کیفیت در قطارهای بنیاد و ارتقا برند ریلی مسافری بنیاد اجرا گردید. عملیات خرید در پایان سال 93 تکمیل و در حدود 1500 صندلی به ظرفیت مسافری شرکت اضافه شد.