پروژه دستگاه سقوط آزاد متعلق به شرکت ارم سبز

پروژه دستگاه سقوط آزاد متعلق به شرکت ارم سبز

برج های بلند و با شکوه بطور مرسوم به عنوان نمونه های ویژه ای در پارک های سرگرمی با قصد جذب و شیفته نمودن مردم از کیلومترها دورتر بکار برده شده اند.

با توجه به ارتفاع زیاد دستگاه ( 80 متر ) ، هر حرکت آن را می توان از فاصله دور مشاهده کرد. در شب، این دستگاه چراغانی شده و بسیار جذاب می باشد و برای فعالیت های بازاریابی بسیار مفید است . این دستگاه 24 نفر ظرفیت دارد . استفاده از این دستگاه، هیجان پرش از ارتفاع را برای فرد مهیا می سازد .

این دستگاه شامل برنامه های بازی متفاوت می باشد. این برنامه ها طوری طراحی شده اند که برای انواع مختلف خانواده ها ، جوانان و نوجوانان با هیجان مختلف قابل دسترسی می باشد و از اواسط شهریور ماه به بهره برداری می رسد.