logo
logo

مزایده عمومی(نوبت دوم) شرکت حمل و نقل سینا ریل پارس

۱۴۰۱/۰۸/۲۳

۰۹:۲۸

شرکت حمل و نقل سینا ریل پارس (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به فروش درحدود 140 تن ضایعات حاصل از تعمیرات واگن های باری خود، از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید از تاریخ 1401/08/18 جهت دریافت و تکمیل اسناد مربوطه اقدام و حداکثر تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1401/08/29 پاکت های پیشنهادی را به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند. همچنین متقاضیان برای هماهنگی و دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن

02146100980 داخلی 132 تماس حاصل فرمایند.